Politika privatnosti osobnih podataka

QUAD EXPERT D.O.O.
(dalje u tekstu: Voditelj obrade)

 
Preambula
S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od

 1. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti
  podataka) Voditelj obrade, kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu
  regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i
  zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.
  Voditelj obrade je društvo čiju primarnu djelatnost obuhvaća prodaja, savjetovanje i servis quad
  vozila (četverokotača) i motocikala.
  Naša široka ponuda i izbor zadovoljit će sve Vaše potrebe bez obzira trebate li vozilo za rekreaciju i
  zabavu, posao ili putovanja.
  Voditelj obrade prodaju vrši u poslovnicama i putem web shopa prisutnog na ovoj web stranici.
  Djelatnost Voditelj obrade-a nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu
  osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Voditelj
  obrade susreće i koje obrađuje, su u podaci prikupljeni uz privolu, a u svrhu realizacije kupoprodaje
  ili servisa.
   
  Svrha dokumenta
  Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje
  Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti
  obrađivani u društvu Voditelj obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju.
  Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih
  podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.
   
  Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu
  Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može
  utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati
  izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o
  lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki,
  genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
  Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti  predstavljaju
  poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju
  trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa
  osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.
  S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu
  s razlogom iz kojeg su prikupljeni.
  Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga
  zakonita osnova obrade.
   

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim
načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i
dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale
obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili
njegovog opunomoćenika.
Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim
navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.
Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:
 što učinkovitijeg odgovora na vaš upit;
 izvršenja ugovora o kupoprodaji i/ili servisu;
 promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora;
 naše interne statističke obrade podataka;
 mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala;
 izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
 legitimnog interesa.
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i
ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na
najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.
Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne
tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno.
Kada posjećujete naše web-lokacije, naš web-server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja
internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom
posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako
da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene
osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.
IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom poslužitelju, tako da server zna gdje odgovor
mora biti poslan. Pružatelj internet usluga (ISP) dodjeli svima IP adresu prilikom spajanja na
Internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve
dok se spremljena IP adresa ne izbriše teoretski se može, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg
korisnika. Iz tog razloga Voditelj obrade ne spremaju IP adrese posjetitelja, nego ih koriste samo u
svrhu prepoznavanja sesije i obrane od napada. Prema tome IP adresa se neposredno nakon toga
briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP ne može saznati
identitet krajnjeg korisnika.
Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje,
npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih igara ili radi izvršenja ugovora.
 
Prava ispitanika
Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku imate pravo
tražiti:
 brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije
nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za
obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih
podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka
prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelj obrade za obradom Vaših osobnih
podataka;
 ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili
grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
 prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u
elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
 prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;

 ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko
se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
ukoliko Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite
radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na
obradu osobnih podataka.
Vaša prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail
adresu: [email protected]
Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom
obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade
administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.
 
Upravljanje incidentima
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu,
društva Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere
kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti
osobnih podataka.
 
Transparentnost
Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da
možete neprestano imati uvid u njih.
 
U Zagrebu dana 19.08.2023.

Trebate pomoć?